Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem epart24.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

II. Procedura składania zamówień

1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Do kasy".
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

2. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia bez zakładania konta. W tym celu po wciśnięciu przycisku "Do kasy". należy wybrać opcje "Szybkie zakupy", jednak wówczas nie będzie możliwości obserwacji statusu realizacji zamówienia.

III. Towary

1. Wszystkie towary oferowane w sklepie epart24.pl są nowe, sprawne, wolne od wad fizycznych i prawnych (legalne).
2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane niewłaściwym wykorzystywaniem towarów.

IV. Ceny

1. Wszystkie ceny na sklepie wyrażone są w PLN, zawierają podatek VAT i są ostatecznymi kwotami oferty detalicznej.
2. Rabaty i promocje nie łączą się.

V. Zamówienia

1. Klienci dokonujący zakupów w sklepie internetowym epart24.pl wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.
2. Sklep internetowy epart24.pl potwierdza dokonanie zakupu paragonem. Na życzenie Klienta wystawiane są również faktury VAT.
3. Klient może zażądać wystawienia faktury VAT nawet po wystawieniu paragonu. Jednakże, dokument ten może być wystawiony jedynie na podstawie odesłanego pierwotnego dokumentu sprzedaży - paragonu.
4. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową epart24.pl i mogą być składane przez 24 godziny na dobę.
5. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia, udostępnionego na stronie sklepu epart24.pl
6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub częściowo realizację złożonego zamówienia (nie podania wszystkich wymaganych danych, lub podane dane budzą wątpliwości co do ich poprawności) Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego.

9. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia.
10. Kupujący może anulować zamówienia w dowolnym momencie, nie dotyczy to jednak produktów, które zostały już wysłane oraz produktów poddanych grawerowaniu.
11. Sprzedający zastrzega sobie, iż zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub towar jest dostępny u dostawców sklepu.
12. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (tj. częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

VI. Reklamacje

1. Sprzedający udziela Zamawiającemu gwarancji, zgodnej co do warunków z kartami gwarancyjnymi producentów poszczególnych towarów.
2. Sklep internetowy epart24.pl  sprzedaje wyłącznie nowe produkty.
3. Podstawą do rekompensaty jest dokument sprzedaży: paragon lub faktura VAT.
4. W przypadku ewentualnych reklamacji z tytułu wad ilościowych lub jakościowych towaru należy skontaktować się z biurem Sprzedającego. Konieczne jest wówczas dostarczenie wadliwego produktu na adres:

"EPART" ELIZA PARTYKA

UL.KOŚCIUSZKI 23D

82-200 MALBORK

5. Wszelkie zwroty wysyłane na koszt Sprzedającego nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.
6. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, 
które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji towaru.
7. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru przez Klienta przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z tym pracownikiem protokołu reklamacyjnego, stwierdzającego np. uszkodzenia w produkcie.

VII. Wysyłka i zapłata

1. Zamówione towary dostarczane są do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej
(Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia) lub są odbierane przez Klienta w salonie

"EPART" ELIZA PARTYKA

UL.KOŚCIUSZKI 23D

82-200 MALBORK

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie towaru w przypadku, gdy dane adresowe podane przez Klienta są błędne lub niepełne. Ponowne wysłanie przez Sprzedającego zamówionego towaru jest możliwe po pokryciu przez Klienta kosztów związanych z dostarczeniem zwrotu.
3. Koszt przesyłki ponosi Sprzedający w przypadku przedpłaty pieniędzy na konto.
4. Koszt przesyłki ponosi Klient jeżeli wartość zamówienia nie przekracza 150 PLN. W takim przypadku koszty przesyłki skalkuluje Sprzedający zgodnie z obowiązującym cennikiem Poczty Polskiej.
5. Termin dostawy zamówionych towarów zależy od ich dostępności i potwierdzenia zamówienia o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy Sprzedającym a Klientem.
6. Klient powinien sprawdzić zawartość paczki w obecności dostarczyciela w celu sprawdzenia, czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. W razie stwierdzenia naruszeń lub uszkodzeń, należy zażądać od sporządzenia protokołu z zaznaczeniem zastrzeżeń co do stanu przesyłki.
7. Reklamacje w zakresie uszkodzeń mechanicznych towaru, należy zgłaszać bezpośrednio przy odbiorze. Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń przez Kupującego powoduje utratę roszczeń z tytułu jej ubytku lub uszkodzenia.
8. W przypadku braku towaru w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
9. Za datę dokonania wpłaty uznajemy datę fizycznego zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedającego 59 1020 1778 0000 2002 0099 9870 PKOBP.
10.Towar zamówiony na aukcji wysyłamy do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia w przypadku wysyłki za pobraniem lub od momentu wpłynięcia pieniędzy na nasze konto w przypadku płatności przelewem.
11. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w dostarczeniu przesyłek, które wynikają z winy spedytora.

VIII. Gwarancje

1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją udzielaną przez producenta.
2. Każdy towar posiada w swoim opisie informację o okresie trwania gwarancji.
3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie produktów zakupionych u sprzedawcy.

 IX. Powierzenie danych

§1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

§2

Zakres i cel przetwarzania danych

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane pracowników administratora, klientów administratora jego współpracowników w postaci imion i nazwisk, adresu zamieszkania, nr PESEL , NIP, KRS, numer telefonu, adres mailowy, stanowisko, adres IP komputerów na których wykonywane są usługi, numer rachunku bankowego.

2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji zleconych przez Administratora prac oraz realizacji obowiązków Podmiotu przetwarzającego przewidzianych prawem.

§3

Obowiązki podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi.

§4

Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 7 dniowym jego uprzedzeniem.

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 30 dni.

4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

§5

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy.

2. Podwykonawca, o którym mowa powyżej winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.

3. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

§6

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§7

Zasady zachowania poufności

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

§8

Postanowienia końcowe

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.

2. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia na czas nieokreślony.

3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.

4. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla Podmiotu przetwarzającego.

 

 

X. Postanowienia końcowe

 Niniejszy regulamin

1. dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie epart24.pl
2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady składania zamówień w sklepie internetowym epart24.pl
3. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu, a złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją jego postanowień.
4. Złożenie przez Klienta zamówienia lub zarejestrowanie się w sklepie  epart24.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie zależnym od celu rejestracji.

5. Złożenie przez Klienta zamówienia jest również równoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazanie adresu e - mail Klienta do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez Sklep oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 )
6. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie podlegają pod przepisy Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących przepisów.
7. Nieważność poszczególnych postanowień Regulaminu na narusza skuteczności pozostałych.
8. Spory będą poddane pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu dla siedziby sprzedającego.